כללי

תנאי שימוש1

ברוכים הבאים לאתר "HappyCo" (להלן: "האתר") פלטפורמה דיגיטלית לשיווק והפצה של מארזי מתנות ו/או אירועים מיוחדים לארגוני עובדים שונים, אשר מיועדת לשמש, בין היתר, ככלי מסחר למוצרים או לשירותים שונים ובכלל זה מכירת אירועים, המופעל על ידי ווישר בע"מ ח.פ. 514945948 (להלן: We Share"   ו/או "החברה" ו/או "המפעיל").

האתר נועד לתת מידע כללי וספציפי אודות רכישה ומאפשר לבצע רכישה אונליין בין היתר של אירועים  ו/או מוצרים ו/או שירותים (להלן: "המוצר" ו/או "המוצרים") המיועדים בין היתר עבור ארגונים ו/או מנהלות רווחה וחווית עובד.

האתר הינו בבעלותה של החברה והוא מופעל ומנוהל בהתאם להוראותיה. כל האמור בתנאי השימוש  יחול, בשינויים המחויבים, על כל משתמש באתר, לרבות אך לא רק, כל מי אשר ירכוש מוצר באמצעות האתר ו/או הטלפון ו/או ברכישה ישירה במשרדי החברה.

תנאי לשימוש באתר, הנו אישור המשתמש כי הוא בגיר מעל גיל 18, בעל הרשאה חוקית וכשרה משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר וכי ככל שפונה מטעם ארגון כהגדרתו להלן והוא משתמש באתר לצורכי עבודתו בלבד וכי הארגון אליו הוא מקושר הסמיך אותו להתקשר מטעמו ולעשות שימוש באתר מטעמו וכי כל פעולה ו/או מעשה ו/או שימוש באתר על ידי המשתמש יחייב את הארגון לכל דבר ועניין.

המשתמש מהווה שלוח של ארגון על פי כל דין, כל הצהרות והתחייבויות המשתמש על פי תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות יחייבו את הארגון לכל דבר ועניין וזאת בין אם מצויינת מפורשות התחייבות הארגון בתנאי הרלבנטי ובין אם לאו.

עצם שימוש המשתמש באתר מהווה כשלעצמו הצהרה משפטית מחייבת של המשתמש ושל הארגון בדבר נכונות הצהרה זו על כל המשתמע מכך.

השימוש בלשון זכר או נקבה נעשה מטעמי נוחות בלבד והוראות תנאי שימוש אלה מתייחסים לנשים ולגברים כאחד. הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיו.

הוראות תנאי השימוש שלהלן יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך ו/או מי מטעמך באתר (בין אם מדובר במשתמש רשום, משתמש שאינו רשום, רוכש, גולש וכיוב') ומהוות הסכם משפטי מחייב והוא יחול על כל שימוש שיעשה באתר. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא תנאי שימוש אלה במלואם ובעיון ולהתחייב לתנאים המפורטים בהם. יובהר למען הסר ספק, כי השימוש בשירותי האתר מותנה בקבלת תנאי השימוש ככתבם וכלשונם אחרת לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש באתר.  

כותרות המופיעות בתנאי השימוש שלהן הינן לצורכי נוחות בלבד ולא ישמשו לפירושו ו/או פרשנותו. בתנאי שימוש אלה יהיו למונחים הבאים המשמעויות הבאות:

"האתר" – אתר האינטרנט HappyCo ו/או המפעיל ו/או החברה ו/או מי מטעמם לרבות אך לא רק, בעלי המניות, דירקטורים, נושאי משרה, עובדים, יועצים פנימיים ו/או חיצוניים, סוכנים וכל מי אשר פועל מכוחו ו/או בשמו ו/או מי מטעמו.

"משתמש" ו/או "רוכש"– כל גולש ו/או צופה ו/או משתמש באתר (בין לצורך קבלת מידע ובין אם לצורך רכישת מוצר) באמצעות כל מכשיר חכם ו/או מחשב ו/או כל אמצעי אחר (בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל אמצעי תקשורת אחר) עבור כל מטרה שהיא ו/או במידע המצוי באתר, במישרין או בעקיפין בכלל זה משתמש רשום, משתמש שאינו רשום, צופה, גולש וכיוב'.

"הארגון" – כל עסק ו/או תאגיד ו/או שותפות אליו משויך ו/או מייצג ו/או קשור משתמש לרבות אך לא רק משתמש שהינו מנהל/ת רווחה ו/או מנהל/ת משאבי אנוש ו/או מועסק בו בין כשכיר ובין כעצמאי ובין כנותן שירותים, בין אם פרטיו הוזנו על ידי המשתמש בפרופיל המשתמש ובין אם לאו.

"מידע" ו/או "תוכן" ו/או "תכנים" –  כל מידע ו/או תוכן מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך לא רק מידע אישי, תמונות, סרטונים, טקסטים, פרסומים, רעיונות ו/או אמצאות, צילומים, סימנים, סמלים, צלמיות, איורים, הנפשות, יישומים, תוכנות, קבצים, קודים, נתונים ו/או כל תוכן חזותי ו/או מילולי ו/או קולי ו/או וידאו אחר (ביחד ו/או לחוד ו/או משולבים באופן מלא ו/או חלקי) לרבות אך לא רק מיקומו, אופן הצגתו, עיצובו, עריכתו, פרסומו, הפצתו וכיוב' ו/או כל מידע אחר בכל צורה שהיא ומכל מן וסוג שהוא.

"פרופיל" או "פרופיל משתמש" – חשבון שנפתח על ידי המשתמש בהרשמתו לאתר, המכיל מידע על המשתמש ו/או הארגון בכלל זה תמונות, לוגו, העדפות, טקסטים וכל מידע אחר שיסופק על ידי המשתמש.

"ספקים" – ספקים, קמעונאים, עוסקים, יצרנים, מפיצים, מפיקים,  מארגני אירועים נותני שירותים וכל צד שלישי אשר יעשה שימוש באתר לשם הצגה, מכירה, שיווק של כל מוצר ו/או מוצרים ו/או עם מי מהם אשר החברה תקיים איתו שיתוף פעולה (מכל מן וסוג שהוא) לצורך שיווק ו/או מכירת מוצרים ו/או שירותים.

"מידע אישי" – מידע אישי של המשתמש ו/או הארגון הכולל בין היתר שם מלא, מיקום גיאוגרפ עיסוק, תמונה, פרטי התקשרות וכל תוכן או מדיה אשר הועלו לשרתים ו/או התקבלו כתוצאה משימוש מצד המשתמש באתר, העדפות אישיות, טקסטים אישיים ו/או כל מידע שבמישרין או בעקיפין, או בחיבור עם מידע נוסף, כולל מספר זיהוי אישי המאפשר זיהוי או הינו מזוהה עם אדם כלשהו.

כפתור "רכוש" – לחצן כפי שיופיע באתר, בשם "רכישה" או בכל שם אחר כפי שתמצא החברה לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, שלחיצה עליו משמעותו אישור המשתמש את ההזמנה.

"סל הקניות" – פירוט כלל המוצרים שנוספו על ידי המשתמש לסל הקניות שלו, פירוט זה יכול ויופיע תחת ההגדרה "סל קניות" באתר ו/או בכל שם אחר כפי שתמצא החברה לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

תנאי שימוש אלה מסדירים את היחסים בין האתר לבין כל גולש ו/או צופה ו/או משתמש באתר ו/או הארגון עבור כל מטרה שהיא ו/או במידע המצוי באתר, במישרין או בעקיפין. רישום ושימוש באתר הינו בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות כפי שיפורטו להלן והמצאת כל המידע ו/או מסמכים כפי שיידרשו ממך. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש הנך מתבקש שלא להירשם לאתר ולהימנע מלעשות בו שימוש כלשהו.

בגלישה באתר (בין באמצעות מחשב ו/או באמצעות מכשיר סלולרי ו/או בכל אמצעי אחר) ו/או ביצוע כל פעולה באתר מהווה  הודעה והסכמה סופית, מוחלטת, ובלתי חוזרת מצד המשתמש כי קרא בקפידה, עיין, הבין את תנאי השימוש וכי הם מוסכמים עליו, ומקבל על עצמו את תנאי השימוש ללא סייג ו/או תנאי ו/או הגבלה אחרת ומתחייב לנהוג על פיהם וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מי מטעמו. לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו ו/או למדיניות הפרטיות הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.  

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר כי רכישת איזה מן המוצרים אשר תציג החברה בין באמצעות האתר, בין באמצעות הטלפון ובין ברכישה אישית מהווה את הסכמת והכרת הרוכש ו/או הארגון לכל תנאי השימוש.

שימוש המשתמש בקישורים לאתרים אחרים או השימוש באתרים אחרים אליהם הגיע אגב האתר, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

המשתמש מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי תנאי השימוש.

אתר זה מיועד למטרות פרסום החברה, העברת מידע ו/או מכירת מתנות ו/או הטבות ו/או מוצרים ו/או אירועים לצדדי ג' שונים.

מקום בו מתגלה סתירה בין האמור באתר לבין האמור בכל פרסום אחר מכל מן וסוג שהוא, לעולם תגבר ההוראה אשר פורסמה ע"י החברה ו/או מי מטעמה וזאת בדרך מקובלת באתר החברה.

יובהר כי הוראות תנאי השימוש שלהלן אינן גורעות מזכויות האתר לפי כל דין וכי הוראת תנאי השימוש יגברו על כל מודעה ו/או פרסום (אם וככל שיהיו כאלה) באתר.

האתר רשאי בכל עת, ללא מתן התראה ו/או הודעה מראש ועל פי שיקול דעתו הבלעדי לשנות ו/או לעדכן תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות והשינוי ייכנס לתוקף באופן מיידי ועל המשתמש בלבד האחריות להתעדכן בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. אנו ממליצים לך להתעדכן מעת לעת בתנאי שימוש ובמדיניות הפרטיות. המשך שימוש באתר לאחר כל שינוי שייעשה בתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות מהווה את הסכמתך לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות העדכניים. היה ואינך מסכים עם מי מהוראותיהם עליך לחדול מלעשות כל שימוש באתר.

הינך מצהיר ומתחייב כי במקרה בו בית המשפט המוסמך יורה כי מי מתנאי שימוש ו/או מדיניות הפרטיות (כולם או חלקם) אינו תקף ו/או מבוטל יוחלף תנאי זה בתנאי תקף במידה ובתכלית הקרובה ביותר לתנאי שבוטל.

הינך מצהיר כי ידוע לך כי גלישה באתר ו/או ביצוע כל פעולה באתר מהווה הודעה והסכמה סופית, מוחלטת, ובלתי חוזרת מצד המשתמש כי קראת , עיינת, הבנת, הסכמת וקיבלת על עצמך ללא כל סייג את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

השימוש באתר ובשירותיו הינו באחריות הבלעדית של המשתמש ואינו ניתן להעברה לאחר בכל אופן או צורה שהיא. בהרשמתך לאתר הינך מצהיר, מתחייב ומאשר כי מצאת את האתר כמתאים לצרכיך ולמטרותיך וכי אין ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר לרבות אך לא רק בקשר עם הפונקציות, התכונות, האפשרויות, המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר, מגבלותיו, יכולותיו וכיוב'.

דרכי ואופן רכישת המוצרים כהגדרתם לעיל, כמו גם השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו וכן העדר אחריות לטיב המוצרים ו/או תכני המוצרים, כפופים לתנאי שימוש אלה ולשאר התנאים המופיעים באתר זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את תכניו של האתר וכל חלק ממנו וכן את תנאי השימוש. כל שינוי כאמור יחול על כל משתמש מיד עם עריכת השינוי כאמור.

אין בקיומו של פרסום זה או אחר באתר לגבי מוצר אחד או יותר כדי לחייב את החברה למכור בסופו של דבר את המוצר (מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל גם ביחס למוצר מסוג אירוע) והחברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להחליט להתנות מכירת המוצרים ו/או לקבוע איזה מוצרים ימכרו באתר, מתי תחל כל מכירה ומתי תסתיים כל מכירה וכן היא שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות מועדים אלה, מפעם לפעם, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שפרסמה הדבר מראש.

החברה משמשת כפלטפורמה טכנולוגית עבור ספקים כהגדרתם לעיל, לשם פרסום המוצרים ו/או האירועים וכן לשם מכירת והפצת כרטיסי כניסה לאירועים ועל כן אין ולא תחול עליה כל אחריות בגין פרסום מטעה ו/או כל טענה בקשר עם טיבו ו/או תוכנו של המוצר.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. תצלומים ו/או שרטוטים שיוצגו באתר אינם ולא יהוו מצג של החברה בטרם הזמנת המוצר והחברה אינה ולא תהיה אחראית לטעויות מכל סוג שהוא אשר יופיעו באתר לרבות טעויות סופר ו/או טעויות טכניות ו/או טעויות במלל, ו/או טעויות בתיאור מוצר ו/או באתר זה או אחר.

כל פרסום שיעשה ע"י החברה באתר, מפעם לפעם, בקשר עם מוצר הינו מידע שיועבר לחברה ע"י לקוחותיה ו/או הספקים ועל כן אינו מחייב את החברה בכל אופן שהוא. החברה אינה ולעולם לא תהיה אחראית כלפי המשתמש, בשום צורה ואופן, למעשיהם ו/או מחדליהם של לקוחותיה ו/או הספקים לרבות טיב המוצר, מועד האספקה, מחירו, תנאי המכירה, תקינותו, התאמתו למצגים ו/או הצהרות שניתנו לגביו על ידם ו/או מי מטעמו וכיוצא באלה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יובהר כי במקרה בו עסקינן במוצר מסוג אירוע, אין ולא תקום לחברה כל אחריות בשום צורה ואופן בקשר עם האירוע לרבות אך לא רק טיב האירוע, תוכנו של האירוע, מיקום האירוע, הפרעות במהלך ו/או בקשר עם האירוע, לשעת תחילת האירוע ושעת סיומו של האירוע ו/או גם כל דבר אחר בקשר עם האירוע,  ואחריותה של החברה הינה אך ורק לספק ללקוח את השובר ו/או האסמכתא ו/או כרטיס הכניסה שנרכש/ו על ידו ו/או לחלופין להשיב לו את כספו מקום בו החליטה החברה על ביטול מכירת מוצר זה או אחר ו/או ביטול אירוע זה או אחר, או לפי הוראת צד ג' זה או אחר או כמפורט בתנאי שימוש אלה.

חל איסור מוחלט על כל משתמש לעשות שימוש באתר לצורך שיווק, הפצה, קידום, פרסום ו/או או כל פעולה אחרת בין למטרות רווח ובין שלא למטרות רווח מכל סוג שהוא. מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, בכלל זה חל איסור מוחלט על שימוש באתר על  פרסום תכנים בדבר התארגנויות והתקהלויות כאלה ואחרות וכן כל שימוש אסור בכלל בתנאי שימוש אלה (בין באופן פרטי ובין באמצעות עוסק מורשה ו/או חברה ו/או כל תאגיד אחר מטעמה).

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש באתר לא יהא רשאי לעשות שימוש באתר, בין היתר, בדרכים ולשם השגת המטרות הבאות: לצורך הפצה, שיווק או פרסום שלו ו/או של צד ג' אחר, ללא אישור החברה מראש ובכתב, וכן לשם הפרעה לשימושם של אחרים, או לחברה באתר ו/או בכל דרך שיש בה כדי להוות הפרה (או ניסיון להפרה) של זכויות יוצרים, או כל זכות אחרת של צד שלישי, או של החברה; בדרך הנוגדת הוראת כל דין, רשות מוסמכת או צו שיפוטי; להציב קישורים לאתר בלא קבלת רשות מראש ובכתב מהחברה; לעשות כל שימוש באתר שיש בו כדי לפגוע, לבזות ו/או להשמיץ אחרים, או לפגוע בשמם הטוב; לעשות כל הזמנה, שפרטיה אינם נכונים באופן מלא או חלקי; לעשות כל שימוש באתר באופן שיש בו להתערב, או ניסיון להתערב, באופן כלשהו בתכני האתר, במרכיביו, או בכל חלק ממנו; לעשות או לנסות לעשות כל שימוש בלתי מורשה באתר; או לערוך שינויים ו/או התאמות באתר ובתכניו או לנסות לעשות כן.

החברה שומרת על זכותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, למנוע או להגביל את השימוש באתר, של משתמש זה או אחר מכל סיבה שהיא, מבלי צורך במתן הודעה מראש ומבלי שתחול על החברה כל אחריות כלפי כל צד ג' כלשהו.

האתר רשאי בכל עת, ללא מתן התראה ו/או הודעה מראש ועל פי שיקול דעתו הבלעדי לשנות ו/או לעדכן את מבנה האתר, הפרטים הנדרשים מהמשתמשים, השירותים המוצעים בו, ולהפסיק את פעילות האתר כולה ו/או חלקה, לשנות את השירותים המוצעים בו כולם ו/או חלקם. במקרה של כל שינוי באתר אין האתר אחראי לטעויות בהצגת הנתונים אם ויוצרו בשל שינוים שיבוצעו באתר. האתר רשאי להפסיק את פעילותו באופן זמני או לאלתר בכל עת מכל סיבה, בלי הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדו. במקרה כאמור אין האתר ו/או מי מטעמו מתחייבים לשמור גיבויי של כל מידע ו/או תוכן (במלואם ו/או חלקם) אשר הוסרו ו/או נמחקו מהאתר.

מכירה ותנאי המכירה

באמצעות האתר ספקים יכולים להציע למכירה מוצרים שונים לרבות שוברים הניתנים להמרה לשירותים ו/או מוצרים של הספקים. בנוסף, באתר נמכרים מוצרים של החברה ישירות מהחברה. המכירות ו/או המוצרים באתר, לרבות מכירות של מוצרי החברה, תהיינה לעיתים מוגבלות במספר מקסימאלי ו/או מינימאלי של רוכשים ו/או בכמות מלאי.

כל השוברים יהיו כפופים לכל התנאים וההתניות, שייקבעו בשובר הרלוונטי, ובתקנון הספק הרלבנטי. את השובר יוכל המשתמש להדפיס או לשלוח באמצעות המייל או באמצעות הודעת טקסט, ויתכנו אמצעי הנפקת שובר נוספים לבחירה, הכל כפוף לשיקולי החברה. ביצוע הוראות סעיף זה מהוות קבלת השובר מהחברה ופעולה זו אינה ניתנת לביטול. החברה רשאית לעדכן את כמות המינימום של השוברים או את כמות המקסימום של השוברים הניתנים לרכישה. תנאי מימוש השובר הינם באחריות הספקים המפרסמים באתר, ולחברה לא תהיה כל אחריות בנוגע לאופן מימוש השובר על ידי הספק המפרסם את אפשרות רכישת השובר באתר.  

המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע המשתמש הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה. המחירים של המוצרים המופיעים באתר אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק.

בנוגע לאופן רכישת המוצרים באתר, יש לבחור את המוצר/ים שיצטרפו ל – "סל הקניות" ולמלא פרטים לשם השלמת הרכישה. יש להקפיד על מילוי מדויק ונכון , מסירת פרטים נכונים ומלאים, אחרת החברה לא תוכל להבטיח את מימוש ההזמנה. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר יחשב כביצוע הזמנה ע"י הרוכש (להלן: "ההזמנה").

במקרה של רכישת מוצר – משמעות לחיצת המשתמשת על כפתור "רכוש" וסיום ההליכים הנלווים לרכישה, לרבות הליך התשלום, הנה, אישור לכך ,כי המשתמש ביקש לרכוש השירות ו/או המוצר הרלוונטי מהספק ו/או החברה בהתאם לכל התנאים וההתניות, שייקבעו על ידי החברה ו/או הספק והנכללים באתר, לרבות בשובר הרלוונטי.

מוצרים ישמרו ב-"סל הקניות" למשך זמן מוגבל. לאחר הזמנת המוצר מהאתר ואישור סופי של ההזמנה ישלח המוצר לרוכש, על פי הגדרות המשלוח שהגדיר בעת ההזמנה . למען הסר ספק, משלוח דואר אלקטרוני לרוכש מהווה אישור בדבר קבלת ההזמנה בלבד. אישור סופי של ההזמנה כפוף להמצאות המוצרים במלאי ואישור תשלום מאת חברת האשראי.

בכדי לאפשר ביצוע פעולות באתר לרבות אך לא רק לשם רכישה באתר, יחויב המשתמש לפתוח חשבון על שמו. בעזרת חשבון משתמש זה, יהא רשאי המשתמש לבצע פעולות שונות באתר, לרבות, ביצוע רכישות, הדפסת שוברים, צפייה ברכישות עבר, שינויי הגדרות המשתמש ועוד.

החברה רשאית לבטל את ההזמנה, בין השאר, אם המשתמש הזין  פרטים כוזבים או חלקיים ו/או באם יתברר לו שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח למשתמש הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני (כתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת רישומו לאתר). החברה לא תישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת הרישום האלקטרוני שגוי או במקרה של תקלה טכנית או בעיה אחרת.

רישום באתר

לצורך צפייה במוצרים המוצגים באתר, ו/או לשם  ביצוע רכישה באתר, או כל פעולה אחרת באתר, יהיה על המשתמש לפתוח פרופיל משתמש באתר.

הרישום והשימוש באתר, הינו ללא עלות אולם, החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט על גביית תשלומים בגין השימוש באתר. במקרה כאמור, יעודכנו בהתאם תנאי השימוש והחברה תפרסם על כך הודעה מתאימה באתר.

בנוסף להסכמה מלאה בלתי מסויגת לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר, בפתיחת פרופיל הינך מצהיר, מאשר ומתחייב כי קיבלת הסמכה והסכמה מפורשת של הארגון לפתיחת פרופיל המשתמש ומסירת מידע לאתר –  אישור תנאי  שימוש מהווה כשלעצמו הצהרה משפטית מחייבת.

בנוסף במסגרת ההרשמה, תידרש למלא טופס פרטים אישיים שיכלול את הנתונים כדלקמן: שם פרטי ושם משפחה; כתובת דואר אלקטרוני; בחירת סיסמא; מספר טלפון; שם הארגון ו/או החברה,  יובהר כי על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל לבצע פעולות באתר במלואן או חלקן.

האתר רשאי לבצע התאמות בתמונה שהועלתה על ידי המשתמש לצורך התאמתה לאתר ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כלפי האתר.

האתר רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לפסול כל מידע (במלואו ו/או חלקו) שצורף ו/או נכלל בפרופיל המשתמש באתר (לרבות אך לא רק תמונות ו/או תכנים ו/או טקסטים ו/או פרטים מזהים כגון טלפון, דוא"ל, פייסבוק, אינסטגרם וכיוב')  אשר  לדעת האתר ועל פי שיקול דעתו הבלעדי אינו מתאים ו/או לא ראוי ו/או בוטה ו/או פוגע ו/או שטעמו סר ו/או מכל טעם אחר על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו וכי האתר מסתמך הסתמכות מלאה על הפרטים שיימסרו על ידו (לרבות בקשר לארגון), וכי מסירת פרטים כוזבים ו/או לא נכונים ו/או שגויים מהווה פגיעה חמורה באתר ו/או ספקים ו/או צדדים שלישיים אחרים בכלל זה מוניטין ואמינות האתר ומצהיר, מתחייב מסכים ומאשר כי הדבר יהווה הוצאת לשון הרע כלפי האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמו.

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ"י חוק וכי החברה תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש פעילות האתר ו/או הליכי המכירה באתר.

שם המשתמש כאמור הינו אישי ואינו ניתן להעברה, ככל שסיים המשתמש את השימוש באתר ו/או זה איננו משמש/ת יותר כנציג הארגון, או אז יהא עליו לדווח הדבר להנהלת האתר, אשר תפעל לחסימת שם המשתמש.

ידוע למשתמש, כי חל איסור על הוצאת תכנים המפורסמים באתר לצדדים שלישיים וכי ככל ומי מהמשתמשים יפעלו להוצאת תכנים מהאתר ו/או יעשו בהם שימוש שלא במסגרת האתר ותנאיו, הרי שהחברה תהא רשאית לחסום את המשתמש מכל פעילות באתר ומכל פעילות עם החברה ו/או הספקים ו/או צדדי ג' מטעמו והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה בעניין.

רישום באתר, כמוהו כמתן הסכמת המשתמש לקבלת פניות ו/או הודעות ו/או דיוור ישיר ו/או עקיף מאת החברה ו/או צד ג' מטעמה והוא מוותר מראש על כל טענה בעניין.

אסור בתכלית האיסור למסור ו/או להזין מידע ופרטים של הארגון למעט בכפוף לאישורו המפורש של הארגון.  משתמש שיפעל שלא בהרשאה כאמור יישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרם לארגון  ו/או לאתר ו/או כל צד שלישי אחר ו/או לאתר כתוצאה ממסירת פרטים אלה על כל המשתמע מכך.  

פרסומים, תכנים, שימוש לרעה ופעולות אסורות

העלאת כל מידע ו/או תוכן לאתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש, והוא יישא בכל השלכה ו/או תוצאה  הנובעת מכך. האתר רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל מידע ו/או תוכן היה ויסבור כי יש בו כדי להוות הפרה של תנאי שימוש אלה או מכל טעם אחר על פי שיקול דעתו הבלעדי, ללא כל התראה ו/או הודעה ו/או נימוק. המשתמש ו/או הארגון מסתלקים ומוותרים בזאת באופן בלתי חוזר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בהקשר זה.

חל איסור מוחלט לעשות כל פעולה באתר שמהווה "שימוש לא הוגן" ו/או לסייע ו/או להשתתף בביצוע פעולה כאמור מכל סיבה שהיא ו/או לעשות כל דבר אחר (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) שעשוי לפגוע באתר ו/או בכל צד שלישי אחר ו/או רכושו .בכלל זה אין לאסוף ו/או לאגור ו/או לשלוף כל מידע מהאתר (בכלל זה מידע של מי מהמשתמשים ו/או ספקים ו/או ארגון ו/או כל צד שלישי אחר) להפעיל ו/או לאפשר ו/או לשתול באתר נגיף מחשב ו/או יישומים ו/או תוכנות ו/או קודים (לרבות תוכנות/יישומים עוינים ו/או מזיקים, סוס-טרויאני, Crawlers ,רובוטים (Robots) תולעים (Worms), ונדלים(Vandals)   וכיוב') ו/או מנוע אחזור וחיפוש מידע ו/או כל אמצעי אחר  שנועד להשתלט, לפגוע , לשבש את האתר ו/או חלקים ממנו ו/או אמצעי אבטחה באתר ו/או לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד ו/או להעמיס כל תשתית הטכנולוגית של האתר ו/או לבצע הנדסה הפוכה (reverse engineering).

חל איסור מוחלט על כל משתמש ו/או מי מטעמו להעלות לאתר בכל אופן ו/או צורה שהיא: תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים ברשת האינטרנט, מטעה ו/או שקרי ו/או מעוות ו/או מסולף ו/או תכנים בוטים ו/או פורנוגרפיים או בעלי אופי מיני בוטה, גסי רוח, טורדניים, מעליבים, מאיימים, עוינים, גזעניים או שיש בהם אפליה פסולה, או המהווים לשון הרע ו/או שיש בהם כדי לפגוע בפרטיותו של כל אדם ו/או שמו הטוב, תוכן הנוגע לקטינים, תכנים הכוללים פרטי זיהוי ו/או התקשרות ו/או כל תוכן מזהה אחר מבלי שניתנה הסכמה מפורשת לכך מראש ו/או תוכן המחייב סיסמה לצורך גישה ו/או שמות משתמשים ו/או סיסמאות, ו/או כל פרט אחר המאפשר שימוש באתר אינטרנט ו/או יישומים ו/או תוכנות מחשב ו/או קבצים דיגיטאליים ו/או כל שירות אחר הטעון הרשמה ו/או תשלום. וכן תוכן ו/או כל מידע ו/או פרסום שאינו תואם את מטרת האתר ו/או העלול להטעות צרכן או המהווה הפרה אחרת של הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ו/או בעל אופי פרסומי או מסחרי, שאינו קשור לאתר ו/או כל תוכן ו/או מידע אחר האסור על פי כל דין ו/או צו שיפוטי אחר ו/או כל תוכן ו/או מידע שיש בו כדי להטעות ו/או לפגוע ו/או לגרום נזק לחברה /או לספקים ו/או לארגון ו/או כל צד שלישי אחר ו/או לאתר.

חל איסור מוחלט להעלות כל מידע ו/או תוכן שיש בו כדי להפר זכויות של כל צד שלישי אחר לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני, זכויות מוסריות של כל צד שלישי אחר ו/או אשר יש בו משום הפרת כל דין. משתמש המעלה ו/או מפרסם ו/או מפיץ ו/או מקשר ו/או מאשר למידע ו/או תוכן להיות זמין באמצעות האתר (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) מצהיר מאשר ומתחייב כי ניתן לעשות שימוש בתוכן ו/או המידע, לרבות על ידי האתר כמו גם על פי תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות דנן וכי אין הדבר מהווה הפרה של זכויות מכל מן וסוג שהוא ו/או מהווה כל פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים.

חל איסור על איסוף מידע על מי מהמשתמשים באתר ו/או לפרסם תכנים ופעילויות פליליות. הנך מוזהר כי שימוש מלא או חלקי במידע שמועלה על ידי משתמש ללא אישורו, הינו עבירה על החוק.

האתר רשאי (אך לא חייב) על פי שיקול דעתו הבלעדי, במקרה של תלונה, לערוך בדיקה של מידע המפורסם ו/או הועלה על ידי מי מהמשתמשים וזאת על מנת למנוע פעילות בלתי ראויה ו/או הולמת באתר ו/או הפרה של תנאי שימוש אלה.

ידוע לך והנך מצהיר  מתחייב ומאשר כי לאתר הזכות במקרה הצורך, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לחסום ו/או למנוע גישה לאתר ו/או להעביר מידע לרשויות החוק ו/או גורמי האכיפה מוסמכים בהתאם להוראות הדין ו/או צו שיפוטי ו/או לצורכי חקירה ו/או בירורים בקשר עם חשדות לפעילות בלתי הולמת ו/או ראויה ו/או בלתי חוקית ו/או הפרת הוראות כל דין לרבות אך לא רק במקרים של חשד להונאה, הפרת זכויות קניין רוחני או כזו שיש בה כדי לחשוף את האתר ו/או את המשתמש לאחריות משפטית ו/או לנקוט בכל הליך המוקנה לו על פי דין כפי שיימצא לנכון.

תשלום

המחירים המוצגים באתר אינם כוללים מע"מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש. רכישת שובר שאושרה ו/או הזמנת מוצר מהווה רכישה של המוצר (בין אם מדובר במוצר החברה ובין אם מדובר במוצר של מי מהספקים), המחייב בתשלום מלוא הסכום.

החיוב יתבצע באמצעות המחאה או העברה בנקאית או כרטיס אשראי (או כל שירות תשלומים אחר שיוצע על ידי החברה שאת פרטיו המלאים ימסור הרוכש מבעוד מועד (במידה שלא נמסרו הפרטים המלאים, החברה תהא רשאית לבטל רכישה שאושרה). היה וחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של הרוכש, תבוטל רכישה שאושרה, המוצר ו/או השירות ו/או מוצר החברה לא יסופקו, ודמי ביטול יחולו.

דמי משלוח, אם בכלל, ישולמו עם התשלום בגין המוצר/ים. במכירה בתשלומים, רשאית החברה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון. במכירה של מוצרים שאינם נשלחים ממחסני החברה, למחיר המוצר יתווספו דמי משלוח וככל שיידרש (אם יידרש) יתווספו גם עלויות נוספות, והכל כפי שיפורט בעמוד המכירה הרלוונטי של כל שובר ו/או מוצר.

יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע הפעולה שהתקבל מחברת האשראי על חיוב כרטיס האשראי ובנוסף אישור שהתקבל בדואר האלקטרוני של המשתמש הכולל את פרטי הפעולה הרלבנטיים, לרבות מספר הפעולה, פרטי המשתמש ופרטי הפעולה, יהווה אישור על קליטת הפעולה אצל החברה. הרישום שנרשם במחשבי החברה יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

החברה ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל או לבטל כל בקשה לרכישת מוצרים ו/או שירותים גם לאחר אישור חברת האשראי, בכל אחד מן המקרים הבאים: (1) בהתאם לשיקול דעתה הסביר מתעורר חשד כי התשלום עבור רכישת השובר ו/או המוצר לא יבוצע כלל או שלא יבוצע במלואו ובמועדו. (2) נפלה טעות במסירת פרטי הזיהוי ו/או מידע הנדרש לביצוע רכישה באתר. (3) אם יתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי שובר ו/או השירות נשוא שובר המוצעים לרכישה, המחיר ו/או פרטים אחרים. (4) מקרים בהם קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין בדרך הרכישה. (5) אם יתברר כי חלה במהלך המכירה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהוא. (6) במקרים של כוח עליון המונעים את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י המשתמש.

אספקת המוצרים שנרכשו באמצעות רכישת שוברים

אספקת המוצרים תבוצע על ידי הספקים ובאחריותם הבלעדית, בהתאם לתנאים ההוראות וההתניות כפי שיופיעו מעת לעת בעמוד המכירה של השובר ו/או השירות ו/או המוצר ו/או על גבי השובר גופו.

אספקת המוצרים ו/או השירותים תהייה בכפוף להצגת השובר עצמו, כפוף להוראות שיצוינו על השובר עצמו. ייתכן שבעת מימוש השובר ידרש הרוכש ע"י הספק להציג תעודה מזהה ו/או את אמצעי התשלום בו השתמש בעת הרכישה.

לא ניתן לממש שובר מתנה יותר מפעם אחת. על אף האמור, שובר כסף ניתן לממש יותר מפעם אחת, וזאת עד לגובה הסכום הטעון בו כדין.

החברה ו/או הספק לא יהיו אחראים לאובדן, גניבה, שיכפול או להדפסה ביתר של השוברים או של מספרם הסידורי.

לכל שובר תיקבע תקופת מימוש מקסימאלית במסגרתה יוכל המשתמש לממשו. באחריותו המלאה והבלעדית לממש השובר לכל המאוחר עד לתום תקופה זו. לאחר תקופה זו אין לשובר כל תוקף ויאבד את זכאותו לצרוך המוצר או השירות כמפורט בו או לקבל החזר כספי כלשהוא או תמורה בין כספית ובין אחרת ומבלי שיהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בשל כך.

ביטול רכישה מצד הרוכש

כל רוכש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות ביטול הרכישה המפורטות בקשר עם כל עסקה ועסקה.

בכל מקרה בו על ביטול עסקה מסוימת יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו – (1) לא ניתן יהיה לעשות שימוש כלשהו, או לקבל החזר כלשהו, במקרה של שובר שפג תוקפו (ראה תאריך תוקף באתר ועל גבי השובר) אלא עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או הספק, כאשר ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב. (2) ברכישה של מוצר פיזי , רשאי הרוכש לבטל את העסקה, מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם. (3) ברכישה של שירות, רשאי הרוכש לבטל את העסקה, בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן (ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, עד שבעה ימים (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד שנקבע למתן השירות(.רוכש לא יהא רשאי לבטל את העסקה ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן. (4) בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לרוכש הסכום ששולם על ידו בגין השירות ו/או המוצר בניכוי דמי ביטול (לרבות דמי שילוח ואריזה) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד הרוכש, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן. דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי החברה או על ידי הספק.

בכל מקרה ביטול העסקה ע"י הרוכש כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית.

ביטול רכישה מצד החברה

החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולה או חלקה.

החברה רשאית  לעדכן את כמות המינימום של המוצרים או את כמות המקסימום של המוצרים הניתנים לרכישה.

במידה ונשלחו מוצרים בכלל זה שוברים לרוכשיהם ביחס למכירה שבוטלה, תימסר על-כך הודעה לספק שבאחריותו לספק המוצרים ו/או השירותים נשוא השוברים ותוקפם של השוברים יבוטל. במקרה זה כלל רכישות השוברים במסגרת המכירה יבוטלו ורוכשי השוברים יזוכו בעלות הרכישה.

הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין השובר, השירותים ו/או המוצרים ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

במידה והתגלה כי מוצר מהמוצרים המופיעים באתר, אזל מהמלאי, רשאית החברה ו/או הספק לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

החברה רשאית לקבוע מעת לעת הטבות והנחות שונות למשתמשי האתר ו/או למשתמשים ספציפיים באתר, הכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וככל שזו תבחר מעת לעת ואין ולא יהיה בדבר כדי להחשיב את החברה "מעסיק" ואת מקבל ההטבה" עובד", בהתאם אין ולא יחולו בין החברה למשתמשי האתר יחסי עובד מעביד על כל המשתמע מכך.

החברה שומרת על זכותה לבטל מראש ו/או בדיעבד עסקאות ו/או הטבות שניתנו למי מהמשתמשים באתר עקב מעשיהם ו/או מחדליהם ו/או רשלנותם ו/או מכל טעם אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בחובת הנמקה.

אחריות למוצרים

אחריות למוצרי ספקים – האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרי ספקים ו/או צדדים שלישיים, שהאתר משמש עבורם פלטפורמה טכנולוגית,  חלה על הספק/ים בלבד. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה מספקת את השירותים ו/או מוכרת את המוצרים הללו ולפיכך אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לגביהם ו/או לכל מצג לגביהם, לרבות תיאורם כפי שנמסר על ידי הספק/ים. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא באספקתם או אי אספקתם, תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים ו/או השירותים.

אחריות על מוצרים של החברה – האחריות למוצרי החברה, בהתאם לתנאי האחריות של כל מוצר ועל פי כל דין קוגנטי שלא ניתן להתנות עליו. החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחורים באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים, אלא אם כן אירעו העיכוב או הפגם בשל רשלנות מוכחת מצד החברה. במקרה זה תהיה אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי המוצרים באתר, טיבם ואיכותם נמסרו לאתר על ידי הספקים של מוצרים אלה, והם נמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.

החלפה/החזרת מוצרים

החלפה ו/או החזרת מוצרים תהא בהתאם למדיניות החלפה ו/או החזרה של מוצרים שתפורסם באתר ביחס לכל עסקה ועסקה.

הגבלת אחריות

האתר אינו צד לכל עסקה ו/או התקשרות עם ספקים ו/או צדדים שלישיים אחרים מכל מן וסוג שהוא באמצעות האתר ו/או כפועל יוצא של השימוש באתר (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) וזאת נעשית באופן ישיר, עצמאי ונפרד באחריותם הבלעדית. למעט במקרים בהם החברה היא הספק, או אז תחול אחריות החברה כמתחייב על פי דין. האתר לא יישא בשום אחריות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכל הפסד, אבדן, הפרת זכויות, הוצאה או נזק מכל סוג, שיגרם למי מהמשתמשים ו/או לארגון ו/או לכל צד שלישי אחר (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) כתוצאה מהשימוש באתר ו/או עסקה ו/או התקשרות שנוצרה בעקבות השימוש באתר והמשתמש מצהיר, מאשר ומתחייב כי בחירה ליצור התקשרות ו/או לבצע עסקה נעשתה על פי בחירתו מרצונו החופשי לאחר ששקל בחן, העריך, טיב ההתקשרות על כל היבטיה, תוצאותיה, השלכותיה ועל כל המשתמע ממנה. והמשתמש ו/או הארגון מסתלקים בזאת באופן מלא ומפורש ופוטרים את האתר מכל אחריות ומפני כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או אחריות מכל סוג ומין שהוא הקשור לכך (לרבות אך לא רק בקשר עם כל מצג שווא ו/או פעולה ו/או התנהגות ו/או מעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות ו/או הפרת התחייבות וכיוב').

שוברים – מבלי לפגוע ו/או לגרוע מכלליות האמור לעיל, לעניין מוצר מסוג שובר יובהר כי החברה הינה פלטפורמה טכנולוגית לרכישת השוברים אינה היצרן או היבואן או הקמעונאי של מוצרים הנרכשים באמצעות השובר ואינה אחראית :  (א) למידע לא נכון ו/או מדויק אשר הוקלד על ידי משתמש בעת רכישת השובר, לרבות כתובת דוא"ל שגויה ו/או מספר נייד שגוי ו/או כל פרט לא נכון/עדכני/מטעה וכו'. החברה תשלח את השובר בהתאם לפרטים אשר המשתמש מסר AS-IS. (ב) להגעת השובר למקבל/ת השובר, לרבות במקרים של סינון ע"י ספאם או משתמש שאינו מנוי לקבלת שירותי תוכן בהודעות טקסט, או שתיבת הדוא"ל מלאה וכיו"ב (ג) לתוכן השוברים, לתנאיהם, למימושם או לכיבודם על ידי הקמעונאי, על השירות והאחריות למוצרים ו/או השירותים שנרכשו באמצעות השוברים שנרכשו באתר לאחר מכירתם, לרבות לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על הספקים או הקמעונאים.

המוצרים ו/או שוברים ו/או שירותים או כל הצעה קמעונאית אחרת המוצעת באתר אינם מסופקים על ידי החברה אלא חובת אספקתם מוטלת על הספקים השונים המציעים אותם ועליהם בלבד.

תיאור ו/או מידע על חנויות ועל מוצרים המופיע באתר הינו באחריות הספקים המתארים ו/או המוסרים מידע זה ולא תחול כל אחריות בהקשר זה על החברה.

החברה לא תהיה אחראית לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע שיגרמו לך כתוצאה משימוש באתר. החברה ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מנסיבות אשר אינן תלויות בהם, אינן בשליטתם ואשר אינן ניתנות לצפי ו/או בשל כוח עליון, שביתה, השבתה, פעולות מלחמה, איבה או טרור וכיוב'. האתר לא יישא בשום אחריות (בין נזיקית ובין חוזית או אחרת) מכל מן וסוג שהוא בקשר לכל הפסד, אבדן, הפרת זכויות, הוצאה, עלות חבות או נזק מכל סוג (לרבות נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מקרי או כל נזק מסוג אחר בין מדובר בנזק צפוי ובין אם מדובר בנזק בלתי צפוי) בקשר עם האתר  ו/או שיגרם למי מהמשתמשים ו/או לארגון ו/או מי מטעמם ו/או לכל צד שלישי אחר (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) הקשורים, או נובעים, (בין במישרין ובין  בעקיפין) עם האתר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או הסתמכות על האתר (על כל התוכן והמידע הכולל בו) ו/או התקשרות ו/או רכישה שנוצרה בעקבות השימוש באתר (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) בין המשתמש ו/או הארגון לבין ספק ו/או כל צד שלישי אחר ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות באתר שימוש ו/או מניעה ו/או חסימה ו/או הקפאה ו/או ביטול השימוש באתר (בין באופן קבוע ובין באופן זמני). והמשתמש ו/או הארגון מסתלקים בזאת באופן מלא ומפורש ופוטר את האתר מכל אחריות ומפני כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה. השימוש באתר ובכל תוכן או שירות הכלול ו/או הנגזר ממנו הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש והמשתמש ו/או הארגון מסתלקים בזאת באופן מלא ומפורש ופוטר את האתר מכל אחריות ומפני כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל מן וסוג שהוא.

האתר אינו אחראי לכל נזק מכל מן וסוג שהוא (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) שיגרם למשתמש/או לארגון ו/או לכל צד שלישי אחר כתוצאה מהמידע ו/או התכנים באתר (לרבות אך לא רק בגין תכנים ו/או תמונות שבאתר ו/או בשל אובדן מידע בשל שימוש בשירות הודעות/מסרים ו/או) ו/או כתוצאה מהפרת משתמש ו/או הפרתו של ספק ו/או כל צד שלישי כלשהו זכויות כלשהן של צד שלישי כתוצאה ו/או בקשר עם השימוש באתר.

האתר לא יישא בשום אחריות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכל הפסד, אבדן, הפרת זכויות, הוצאה או נזק מכל סוג, שיגרם למשתמש ו/או ספק ו/או ארגון ו/או לכל צד שלישי אחר (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) כתוצאה מכל מידע ו/או תוכן שמופיע באתר ו/או הועלה לאתר על ידי מי מהמשתמש ו/או הארגון ו/או הספקים ו/או מי מטעמם ו/או כל צד שלישי אחר. והמשתמש ו/או הארגון מסתלקים בזאת באופן מלא ומפורש ופוטרים את האתר מכל אחריות ומפני כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל מן וסוג שהוא.

מבלי לפגוע בכלליות האמור מובהר בזאת כי האתר אינו אחראי למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם של המידע התכנים המוצגים באתר שסופקו ו/או הוזנו על ידי ספקים ו/או צדדים שלישים. התכנים והמידע המוצגים באתר מיועדים למתן מידע כללי בלבד אין בהם כדי להוות חוות דעת ו/או המלצה ו/או ייעוץ מקצועי בכלל ושל האתר בפרט.

רכישת המוצרים ו/או השירותים שבאתר אינה מהווה תחליף לעשיית סקר שוק ו/או קבלת שירותי יעוץ מקצועי מכל סוג שהוא מראש. בכל בעיה או שאלה יש להתייעץ מראש עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם למשתמש.

האתר אינו (ואינו יכול) בודק ו/או מנטר ו/או מוודא את מידע ו/או תוכן המועלה לאתר ובכלל זה אינו מוודא ו/או בודק ו/או יכול לדעת האם תוכן ו/או מידע המועלה לאתר עשוי או מהווה פגיעה בצדדים שלישיים ולא יכול לוודא ואינו אחראי לכל המידע ו/או תוכן המועלה לפרסום על ידי מי מהמשתמשים ו/או הארגון ו/או ספקים ו/או כל צד שלישי אחר (לרבות אך לא רק מידע ו/או לתמונות ו/או תכנים ו/או טקסטים ו/או קישורים לאתר אינטרנט) ו/או פרסומים באתר. לפיכך, המשתמש מצהיר, מסכים ומאשר כי הינו  נושא באחריות מלאה ובלעדית לכל מידע ו/או תוכן שנמסר על ידו ו/או הועלה על ידו  לאתר ו/או הוזן על ידו בפרופיל המשתמש (לרבות אך לא רק, כל תוכן ו/או תמונה ו/או הודעה ו/או כל סוג אחר של תוכן ו/או מידע מכל מן וסוג שהוא) ו/או לכל שימוש שיעשה בכל מידע ו/או תוכן (לרבות קישורים ו/או הפניה לאתרי אינטרנט שונים) המופיע באתר  ולכל השלכה ו/או תוצאה הנובעת ממסירה ו/או שימוש כאמור על כל המשתמע מכך.

האתר לא יישא בכל אחריות בקשר עם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או פגיעה ו/או מחלוקת ו/או נזק מכל מן וסוג שהוא ו/או אובדן ו/או הפסד וכיוב' הנובעים (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) מהרישום ו/או שימוש של מי מהמשתמשים ו/או מי מטעמם ו/או הארגון ו/או כל צד לשלישי אחר באתר ו/או כתוצאה ממידע ו/או מתכנים שהועלו ומופיעים באתר ו/או כל הסתמכות של משתמש ו/או ארגון ו/או  צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסום, שירות, מוצר, דעה, המלצה, עמדה המופיעה ו/או מפורסמת באתר ו/או שבאתר קיים קישור אליהם. כל שימוש ו/או הסתמכות כאמור הינו באחריות הבלעדית של המשתמש ועל פי שיקול דעתו ואין בהם משום הצעה, המלצה, חוות דעת, עידוד, הסכמה, מתן חסות וכיוב' של האתר. והמשתמש ו/או הארגון מסתלקים בזאת באופן מלא ומפורש ופוטר את האתר מכל אחריות ו/או מפני כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל מן וסוג שהוא.

האתר אינו אחראי למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם של המידע התכנים הנמסרים על ידי משתמשים ו/או הספקים ו/או כל צד שלישי אחר  ולא יישא בשום אחריות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכל הפסד, אבדן, הפרת זכויות, הוצאה או נזק מכל סוג, שיגרם למי מהמשתמשים ו/או לארגון ו/או כל צד שלישי אחר (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) כתוצאה מהשימוש באתר המשתמש ו/או הארגון מסתלקים בזאת באופן מלא ומפורש ופוטר את האתר מכל אחריות ו/או מפני כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל מן וסוג שהוא.

יובהר כי ייתכן ובמידע ו/או בתוכן באתר יהיו שגיאות, אי דיוקים, שיבושים ו/או יוותרו מידע ו/או תכנים שאינם מעודכנים ונכונים למועד פרסומם, ואין האתר נושא בכל אחריות לכך ועל המשתמש לבחון היטב ולא להסתמך על תכנים ו/או מידע באתר אותם הוא מוצא מהותיים.

האתר לא נושא ולא יישא בכל האחריות: לחוקיותם, אמינותם, מהימנותם, דיוקם, שלמותם ואמינותם של המידע והתכנים באתר (בכלל זה כל תמונה, מידע, מודעה, הודעה או תוכן ואחר כלשהו שתמסור ו/או תפרסם באתר) ו/או להתנהלות משתמשי האתר ו/או הארגון ו/או הספקים ו/או כל צד שלישי אחר. לאתר אין ולא תהיה כל אחריות למידע, תכנים, תמונות, סרטונים שיימסרו ו/או יועלו על ידי מי ממשתמשי האתר ו/או הארגון ו/או הספקים ו/או כל צד שלישי אחר. המשתמש ו/או הארגון מסתלקים בזאת באופן מלא ומפורש ופוטר את האתר מכל אחריות ו/או מפני כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל מן וסוג שהוא  לרבות אך לא רק בגין כל נזק שיכול וייגרם בשל התקשרות ו/או עסקה שיתרחשו באמצעות השימוש באתר ו/או כפועל יוצא ממנו (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) או בשל חשיפה לתוכן באתר לרבות בגין תוכן לא ראוי / הולם /פוגע/מעליב.

האתר אינו אחראי על הפרה של זכויות יוצרים של צדדים שלישים כלשהם ו/או לפגיעה בהם על ידי מי ממשתמשי האתר ו/או הארגון ו/או ספקים ו/או מי מטעמם ו/או כל צד שלשי אחר בכל אופן או צורה שהיא (לרבות סימני מסחר וסודות מסחריים). מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל משתמשת שמעלה מידע ו/או התוכן הינה האחראית הבלעדית עליו.

יודגש העלאת תוכן ו/או מידע מהווה הצהרה משפטית מחייבת של המשתמש והארגון כי המשתמש הינו בעל מלוא הזכויות במידע ו/או בתוכן ובכלל זה הינו הבעלים של זכויות היוצרים והזכויות המוסריות וכי אין בהעלאתם משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965 ו/או כל חוק אחר ו/או שהינו בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות לשימוש בו על ידי המשתמש (לרבות אך לא רק פרסום) ומתן זכויות שימוש בהם על ידי האתר כמפורט בהסכם זה ומדיניות הפרטיות דנן ואינו מפר זכויות יוצרים, אינו מהווה לשון הרע, אינו פוגעני וכיו"ב.

מבלי לפגוע בכלליות האמור, המשתמש מצהיר מאשר ומתחייב כי במקרה של העלאת תמונה ו/או סרטון המשתמש מורשה כדין ומותר לו כדין לעשות זאת וכי קיבל הסכמה מפורשת כדין ומאת כל מי אשר מופיע בהם להשתמש בהם או להעלותם לאתר (לרבות אך לא רק שימוש בדמותו, זהותו, צילום) במקרה של קטין – את הסכמת הורי הקטין ו/או נציגו החוקי) לרבות מתן רישיון עולמי, ללא הגבלה וללא תשלום לשימוש בהם כאמור בהוראות פרק קנין רוחני להלן.

היה ויתברר כי  האתר מכיל תוכן המפר זכויות יוצרים, מהווה לשון הרע, פוגעני וכיו"ב, האתר רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להסיר באופן מידי את התוכן ו/או התמונה והאתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק מכל מן וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות יוצרים. והנך מתחייב לשפות ולפצות את האתר  בגין כל נזק מכל מן וסוג שהוא שייגרם לאתר כפועל יוצא מכך כאמור בהוראות פרק שיפוי שלהלן.

שים לב כי המשתמש נושא באחריות מלאה לכל פעולה המתבצעת באמצעות שם המשתמש והסיסמה האישית שלו לרבות במקרה של שימוש לרעה על ידי צד שלישי אחר. לפיכך אנו ממליצים לשמור בסודיות מלאה את שם המשתמש והסיסמה ולא למסור פרטים אלה לכל צד שלישי אחר.

האתר רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו (כולם או חלקם), כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או מי מטעמו בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

יובהר כי ייתכנו שינויים בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפון נייד לבין שימוש באתר באמצעות מחשב.

השימוש באתר ניתן ללא כל מצג ו/או התחייבות והינו "כמות שהם  “As Is” ובכפוף לזמינות “As Available”. לרבות מידע ותכנים באתר ולא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם ואדם והאתר אינו נותן כל מצג ו/או התחייבויות ו/או הבטחה למשתמש ו/או לארגון ו/או לכל צד שלישי אחר כי שירותי האתר יהיו לשביעות רצונם. אין ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מן וסוג שהוא כלפי האתר לרבות אך לא רק בקשר עם הסתמכות על האתר על כל חלקיו ומרכיביו לרבות מידע ו/או תוכן וכל המוצג בו (לרבות אך לא רק המוצרים, התוכן והמידע הכלול באתר, מאפייניו, מגבלותיו, התאמתו, פעילותו תקינותנו וכיוב').

האתר אינו אחראי ואינו נותן כל מצג או התחייבות כי לא תהיינה שגיאות בביצועים באתר (לרבות אבטחת פרטיות המידע של המשתמשים וכי אלה יפעלו ללא הפרעה, כי תקלות בהם יתוקנו, וכי הם יהיו ללא, באגים, וירוסים, בעיית חומרה, תוכנות עוינות ו/או זדוניות שאף עשויות לגרום נזק למשתמש באתר וכיוצא באלה ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר ו/או כי הנתונים יהיו מאובטחים ושמורים חרף מאמציו.

האתר לא יישא באחריות לכל נזק ו/או הפסד העשוי להתרחש בשל נסיבות שאינן בשליטתו, לרבות שיבוש או תקלה טכנית (לרבות בעיות בתוכנה או בקוד האתר) ו/או לאובדן מידע שיישמר באתר, וכן, לשום נזק שיכול להיגרם מהפסקת הפעלת האתר (בין באופן זמני ובין באופן קבוע).

האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק מכל מן וסוג שהוא (ישיר או עקיף) מיוחד או תוצאתי שייגרם למשתמש ו/או לארגון ו/או לכל צד שלישי אחר בקשר כל תוכן ו/או מידע המצוי באתר ו/או שנשלח באמצעות האתר (לרבות בשל משלוח מידע (כולל מידע אישי, רגיש, חסוי וכיוב') של משתמש ו/או הארגון) שהגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר (לרבות של צדדים שלישיים) ו/או עם השימוש ו/או רכישת שירותים ו/או מוצרים באמצעות האתר, לרבות הפסד נזק ו/או הוצאה (ישירים או עקיפים), תוצאתיים או מיוחדים ו/או מניעת רווח שיגרמו למשתמש ו/או לארגון ו/או כל צד שלישי אחר (לרבות אך לא רק ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, עובדי הארגון ו/או לקוחותיו ו/או כל מי אשר הארגון ו/או מי מטעמו ימסור ו/או יעביר ו/או אליו את המוצר בין לשימושו הפרטי ובין לכל שימוש אחר) מכל סיבה שהיא.

האתר עשוי לכלול פרסומות ו/או מידע ו/או תוכן ו/או קישורים אלקטרונים של צדדים שלישיים. האתר ותכנים או שירותים שהגישה אליהם היא באמצעות האתר מוצעים למשתמש כמות שהם ("AS IS") בלא כל התחייבות, אחריות או מצג כלשהו מצד האתר בדבר מידת ההתאמה, האמינות, האיכות, העדכון, מידת הדיוק של כל הכלול בו ואפשרויות השימוש בו לאתר אין כל שליטה ו/או פיקוח עליהם והאתר אינו נותן כל חוות דעת ואינו מעודד ו/או ממליץ ו/או מאשרת ו/או תומך ו/או בודק כל מידע ו/או תוכן ו/או שלמות ו/או אמיתות ו/או נכונות ו/או דיוק ו/או עדכניות של כל מוצר ו/או שירות ו/או קישור חיצוני (ו/או כל אתר אינטרנט ו/או מקור מידע ו/או מקור אחר ברשת האינטרנט שהקישור החיצוני מפנה אליו) ו/או כל מידע ו/או תוכן של צדדים שלישיים שבאתר גישה אליהם (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף לרבות אך לא רק קישורים אלקטרונים) (להלן: "תכני הצד השלישי"). והם אינם מעידים על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים. יובהר בזאת כי תכני הצד השלישי (לרבות אך לא רק הנתונים, פרטי התקשרות, טיב השירות, מהימנותו, תקינותו, וכיוב') אינם  באחריות האתר והאתר לא יישא בכל אחריות לכל שימוש ו/או הסתמכות של המשתמש עליהם ואינו צד לכל התקשרות של מי מהמשתמשים עם מי מהמפרסמים באתר ו/או כל צד שלישי אחר ובכלל זה אינו אחראי ולא יישא בכל אחריות מכל מן וסוג שהוא לרבות אך לא רק נזק כספי, גופני או נפשי שעשוי להיגרם למי מהמשתמשים כתוצאה מהסתמכות ו/או מרכישה ו/או השימוש באחד ו/או יותר מתכני הצד השלישי ו/או מהשירותים ו/או המוצרים אשר יפורסמו באתר של אותם צדדים שלישיים. מבלי לפגוע באמור, האתר רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להסיר ו/או למנוע פרסומות ו/או מידע ו/או תוכן ו/או קישורים אלקטרונים של צדדים שלישיים באתר.

למען הסר ספק מובהר בזאת ביחס לקישורים חיצוניים כי האתר אינו נושא בכל אחריות מכל מן וסוג שהוא לכל נזק (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) שייגרם למי מהמשתמשים ו/או מי מטעמם ו/או כל צד שלישי אחר כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע ו/או התכנים המופיעים המתפרסמים על ידי צדדים שלישיים באתר ו/או המופיעים ברשת האינטרנט שהגישה אליהם הייתה מתוך קישורים אלקטרונים המופיעים באתר.

האתר לא יישא בכל אחריות בקשר למעשים ו/או מחדלים ו/או כשלים של צדדים שלישיים לרבות אך לא רק, חברות אשראי, ספקיות תקשורת ו/או מערכות מחשב ו/או  כל צד שלישי אחר ו/או לנזק ו/או לפגיעה ו/או לאובדן של מידע ו/או תוכן כלשהו שהועבר ו/או נשלח ו/או הועלה לאתר ו/או לכל פגיעה או נזק למכשיר המשתמש, או לכל מכשיר קשור כתוצאה משימושו באתר (בין במישרין ובין בעקיפין).

האתר אינו נושא בכל אחריות או חבות למעט כאמור בהוראות הדין שאין להתנות עליהן ואחריות האתר מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין.

שיפוי  

המשתמש מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את האתר ו/או מי מטעמו (לרבות אך לא רק, בעלי המניות, הדירקטורים, המנהלים, העובדים בהתאמה, נושאי המשרה, הסוכנים, הספקים, הקבלנים, לקוחות) באופן מידי ומייד עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה, קנס, ריביות, פיצויים, הסדרים, התחייבויות (כולל שכ"ט עורכי דין והוצאות משפט)  הנובעים או קשורים (במישרין או בעקיפין) לכל טענה, תביעה, דרישה או הליך שנערך או הוגש נגדם, או בגלל כל חקירה או הסדר, הנובעים או קשורים (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) , בין אם התרחשו עד כה או להלן שייגרמו להם בשל הפרת התחייבויות המשתמש כלפי האתר ובכלל זה הפרת המשתמש את תנאי שימוש אלה ו/או הקשורה לפעילות המשתמש באתר מכל מן וסוג שהוא  (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) לרבות אך לא רק בקשר לכל התקשרות ו/או עסקה עם משתמשים אחרים ו/או הארגון דרך האתר. וכן ישפה המשתמש את האתר ו/או מי מטעמו בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה שתופנה כלפי האתר על ידי הארגון ו/או כל צד שלישי אחר הקשור לפעילות המשתמש באתר ו/או באמצעותו מכל מן וסוג שהוא  (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) לרבות אך לא רק כתוצאה מפרטים, מידע תוכן או קבצים, קישורים שמסר המשתמש לפרסום באתר. המשתמש מתחייב בזאת באופן מפורש ומלא לשפות את האתר על פי דרישתו הראשונה ומלא ומוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בהקשר זה על כל המשתמע מכך.

מבלי לפגוע באמור לעיל, המשתמש ישפה את האתר ו/או מי מטעמו ונגד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או פעולה ו/או הליך מכל סוג שהוא כנגד האתר ו/או הפסד שנגרם לאתר על ידי הארגון  ו/או כל צד שלישי אחר הקשור בפעילות המשתמש באתר ו/או כל שימוש שהוא באתר (בין אם באופן ישיר ובין בעקיפין), לרבות אך לא רק לפרטים, מידע על תוכן או קבצים (כולל תמונות או סרטונים) או קישורים שסופקו ו/או הועלו על ידי המשתמש לאתר.

המשתמש מתחייב בזאת במפורש ומלא לשפות את האתר באופן מיידי לפי דרישתו הראשונה ומוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או פעולה ו/או הליך מכל מן וסוג שהוא כלפי האתר בהקשר זה, על כל המשתמע מכך.

שונות

ֿתנאי שימוש אלה (או איזה מההוראות בהם) אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים של שותפות ו/או מיזם משותף ו/או יחסי עובד מעביד ו/או סוכן ו/או שלוח בין המשתמש לחברה ו/או מי מטעמו בשום אופן.

ֿבמידה וייקבע כי הוראה כלשהי מתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות אינה חוקית ו/או אינה ניתנת לאכיפה, אזיי יותאם תנאי לדרישות הדין כך שתוכנו יתאם במידת הקרוב למשמעות וכוונת התנאים ולא יפגע הדבר בתוקפו ו/או יגרור שינוי של כל הוראה אחרת. בכל סתירה בין תנאי השימוש  ו/או מדיניות הפרטיות לבין הוראות החוק, יגברו הוראות החוק, למעט אם החוק מאפשר התניה על הוראותיו, ובמקרה כזה יגברו הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות.

האתר רשאי למסור למשתמש כל הודעה (בין על פי תנאי שימוש אלה ובין על פי כל דין) באמצעות פרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו במהלך ההרשמה ו/או השימוש באתר ו/או בכל התקשרות בינו לבין האתר.

דין ושיפוט

הדין החל על תנאי שימוש אלה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) במחוז מרכז או תל אביב הסמכות הבלעדית לדון בה.

תנאים נוספים

המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

טעות סופר בתיאור מי מהמוצרים לא תחייב את החברה ו/או הספקים.

תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.

אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, בין היתר, באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, פרסומי דפוס ו/או לכל מטרה אחרת.