כללי

מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר "HappyCo" (להלן: "האתר") פלטפורמה דיגיטלית לשיווק והפצה של מארזי מתנות ו/או אירועים מיוחדים לארגוני עובדים שונים, אשר מיועדת לשמש, בין היתר, ככלי מסחר למוצרים או לשירותים שונים ובכלל זה מכירת אירועים, המופעל על ידי ווישר בע"מ ח.פ. 514945948 (להלן: We Share"   ו/או "החברה" ו/או "המפעיל").

האתר נועד לתת מידע כללי וספציפי אודות מוצרים ו/או שירותים ומאפשר לבצע רכישה אונליין בין היתר של אירועים  ו/או מוצרים ו/או שירותים (להלן: "המוצר" ו/או "המוצרים") המיועדים בין היתר עבור ארגונים ו/או מנהלות רווחה וחווית עובד.

האמור במדיניות פרטיות זו מתייחס לשני המינים, השימוש בלשון זכר או נקבה נעשה מטעמי נוחות בלבד והוראות מדיניות פרטיות זו מתייחסות לנשים ולגברים כאחד.

הכותרות הן לצורכי נוחות בלבד ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיו.

אנו מתייחסים בכבוד לפרטיות משתמשי האתר ועל מנת להבין טוב יותר איזה מידע אנו אוספים ומהו השימוש שאנו עושים במידע זה, אנא קרא בעיון את מדיניות הפרטיות המפורטת להלן.  

תנאי לשימוש באתר, הנו אישור המשתמש כי הוא בגיר מעל גיל 18, בעל הרשאה חוקית וכשרה משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר וכי ככל שפונה מטעם ארגון כהגדרתו להלן והוא משתמש באתר לצורכי עבודתו בלבד וכי הארגון אליו הוא מקושר הסמיך אותו להתקשר מטעמו ולעשות שימוש באתר מטעמו וכי כל פעולה ו/או מעשה ו/או שימוש באתר על ידי המשתמש יחייב את הארגון לכל דבר ועניין.

המשתמש מהווה שלוח של ארגון על פי כל דין, כל הצהרות והתחייבויות המשתמש על פי תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות זו יחייבו את הארגון לכל דבר ועניין וזאת בין אם מצוינת מפורשות התחייבות הארגון בתנאי הרלבנטי ובין אם לאו.

עצם שימוש המשתמש באתר מהווה כשלעצמו הצהרה משפטית מחייבת של המשתמש ושל הארגון בדבר נכונות הצהרה זו על כל המשתמע מכך.

אם אינך מסכים למדיניות השמירה על הפרטיות, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר ולא להירשם לשירותיו.

במדיניות פרטיות זו יהיו למונחים הבאים המשמעויות הבאות:

"האתר" – אתר האינטרנט happyco.co.il  ו/או המפעיל ו/או החברה ו/או מי מטעמם לרבות אך לא רק, בעלי המניות, דירקטורים, נושאי משרה, עובדים, יועצים פנימיים ו/או חיצוניים, סוכנים וכל מי אשר פועל מכוחו ו/או בשמו ו/או מי מטעמו.

"משתמש" ו/או "רוכש"– כל גולש ו/או צופה ו/או משתמש באתר (בין לצורך קבלת מידע ובין אם לצורך רכישת מוצר) באמצעות כל מכשיר חכם ו/או מחשב ו/או כל אמצעי אחר (בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל אמצעי תקשורת אחר) עבור כל מטרה שהיא ו/או במידע המצוי באתר, במישרין או בעקיפין בכלל זה משתמש רשום, משתמש שאינו רשום, צופה, גולש וכיוב'.

"הארגון" – כל עסק ו/או תאגיד ו/או שותפות אליו משויך ו/או מייצג ו/או קשור משתמש לרבות אך לא רק משתמש שהינו מנהל/ת רווחה ו/או מנהל/ת משאבי אנוש ו/או מועסק בו בין כשכיר ובין כעצמאי ובין כנותן שירותים, בין אם פרטיו הוזנו על ידי המשתמש בפרופיל המשתמש ובין אם לאו.

"ספקים" – ספקים, קמעונאים, עוסקים, יצרנים, מפיצים, מפיקים,  מארגני אירועים נותני שירותים וכל צד שלישי אשר יעשה שימוש באתר לשם הצגה, מכירה, שיווק של כל מוצר ו/או מוצרים ו/או עם מי מהם אשר החברה תקיים איתו שיתוף פעולה (מכל מן וסוג שהוא) לצורך שיווק ו/או מכירת מוצרים ו/או שירותים.

"מידע" ו/או "תוכן" ו/או "תכנים" –  כל מידע ו/או תוכן מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך לא רק מידע אישי, תמונות, סרטונים, טקסטים, פרסומים, רעיונות ו/או אמצאות, צילומים, סימנים, סמלים, צלמיות, איורים, הנפשות, יישומים, תוכנות, קבצים, קודים, נתונים ו/או כל תוכן חזותי ו/או מילולי ו/או קולי ו/או וידאו אחר (ביחד ו/או לחוד ו/או משולבים באופן מלא ו/או חלקי) לרבות אך לא רק מיקומו, אופן הצגתו, עיצובו, עריכתו, פרסומו, הפצתו וכיוב' ו/או כל מידע אחר בכל צורה שהיא ומכל מן וסוג שהוא.

"פרופיל" או "פרופיל משתמש" – חשבון שנפתח על ידי המשתמש בהרשמתו לאתר, המכיל מידע על המשתמש ו/או הארגון בכלל זה תמונות, לוגו, העדפות, טקסטים וכל מידע אחר שיסופק על ידי המשתמש.

"מידע אישי" – מידע אישי של המשתמש ו/או הארגון הכולל בין היתר שם מלא, מיקום גיאוגרפי, עיסוק, תמונה, פרטי התקשרות וכל תוכן או מדיה אשר הועלו לשרתים ו/או התקבלו כתוצאה משימוש מצד המשתמש באתר, העדפות אישיות, טקסטים אישיים ו/או כל מידע שבמישרין או בעקיפין, או בחיבור עם מידע נוסף, כולל מספר זיהוי אישי המאפשר זיהוי או הינו מזוהה עם אדם כלשהו
"מידע" ו/או "תוכן" ו/או "תכנים" –  כל מידע ו/או תוכן מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך לא רק מידע אישי, תמונות, סרטונים, טקסטים, פרסומים, צילומים, סימנים, סמלים, צלמיות, איורים, הנפשות, יישומים, תוכנות, קבצים, קודים, נתונים ו/או כל תוכן חזותי ו/או מילולי ו/או קולי ו/או וידאו אחר (ביחד ו/או לחוד ו/או משולבים באופן מלא ו/או חלקי) לרבות אך לא רק מיקומו, אופן הצגתו, עיצובו, עריכתו, פרסומו, הפצתו וכיוב' ו/או כל מידע אחר בכל צורה שהיא ומכל מן וסוג שהוא.

"מידע אודות שימוש" – מידע שנאסף על ידי האתר בין היתר באמצעים אוטומטיים באמצעות אתר זה (או שירותי גוף שלישי המשמשים באתר זה) שיכולים לכלול בין היתר: כתובות ה-IP או שמות הדומיינים שבהם עושים שימוש המשתמשים של האתר, כתובות ה-URL, זמן הבקשה, השיטה שנעשה בה שימוש להגשת הבקשה לסרבר, גודל הקבצים המתקבלים כתגובה, הקוד המספרי המייצג את תשובת הסרבר (הצלחת פעולה, טעות, וכד'), מדינת המוצא, תכונות הבראוזר ומערכת ההפעלה בהם משתמש המשתמש, מידע על זמני הביקור באתר בכל ביקור (כולל הזמן ששהה בכל עמוד באתר), מידע ו/או תוכן שיצרת ו/או שפורסם באתר, מידע ו/או תוכן ו/או פרסומות ו/או מוצרים שצפית או עיינת ו/או שאילתות ו/או חיפושים שביצעת ו/או מוצרים ו/או שירותים שמצאת בהם עניין ו/או היקף ותכיפות השימוש בהם נוהג ודרכי השימוש באתר ו/או והפרטים אודות המסלול בתוך האתר עם התייחסות לרצף הדפים שבוקרו ופרמטרים נוספים לגבי מערכת ההפעלה של המכשיר או בסביבה טכנולוגית של מידע המשתמש.

"מעבד מידע (או אחראי מידע) " – האדם, רשות, סוכנות, או גורם אחר, יחד או לחוד, הקובע את מטרות ואמצעי העיבוד של המידע האישי, כולל את אמצעי הבטיחות ביחס לתפעול ושימוש באתר. השולט במידע, אלא אם צוין אחרת, הינו האתר ו/או מי גורם חיצוני שמונה על ידו.

החברה מכבדת את פרטיותך ומחויבת לשמור על כללי הגנת הפרט המקובלים בישראל. כל פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.

כל מידע שנאסף על ידנו הינו בהתאם למדיניות פרטיות זו ובכפוף להוראות הדין של מדינת ישראל.

כאשר הינך מוסר מידע (לרבות מידע אישי) של הארגון ו/או כל צד שלישי אחר, הינך מצהיר  ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת ומדעת למסירת המידע, פרטיו ושימוש מידע  על ידי האתר כאמור בתנאי השימוש של האתר ובמדיניות פרטיות זו. בפרט הינך מצהיר, מאשר ומתחייב כי בהרשמתך לאתר קיבלת את הסכמת הארגון לרישום לאתר ומסירת מידע ופרסום מידע לגביו.

מדיניות פרטיות זו מסבירה את המדיניות של האתר ביחס לשימוש במידע אשר נמסר על ידי משתמשי האתר במסגרת השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו.

סטנדרטים שונים של פרטיות עשויים לחול על משתמשים שונים, ועל כן סטנדרטים רחבים יותר עשויים לחול עבור משתמשים מסויימים.

דע כי המשתמש באתר אינו חייב על פי חוק למסור כל מידע אודותיו ו/או אודות ארגון, ומסירתו תלויה ברצונו ובהסכמתו ובכפוף לכך כי קיבלת את הסכמת הארגון למסירת מידע אודותיו. אולם, ייתכן כי ללא מסירת פרטים נדרשים ו/או מסירת פרטים חלקיים ו/או שגויים ו/או לא מדיוקים וכיוב' לא נוכל להעניק לך את השירותים באמצעות האתר.

האתר רשאי לשנות מדיניות הפרטיות בכל עת, תוקף השינוי יהיה מייד עם פרסומו באתר במסגרת מדיניות הפרטיות. אנו ממליצים לך לעיין במדיניות הפרטיות בכל עת בה נעשה שימוש באתר על מנת לראות איזה מידע נאסף ואופן השימוש במידע (לרבות המידע האישי) שנאסף לגבי המשתמש ו/או הצד השלישי.

מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מ"תנאי השימוש" של האתר. בעצם השימוש של המשתמש באתר, המשתמש מביע את הסכמתו המפורשת ומודע לשימושים שייעשו במידע הנאסף כמפורט במדיניות פרטיות זו.

מדיניות מלאה

השימוש באתר כרוך ברישום פרטי המשתמש והארגון, בכלל זה יהא על המשתמש למסור את הפרטים הבאים לגביו ולגבי הארגון אשר כוללים בין היתר מידע אישי כהגדרתו לעיל, וכן ייתכן ויידרש למסור מידע המוגדר כ"מידע רגיש" על פי דין.   שימוש באתר מצריך חשיפה של מידע ו/או תוכן ו/או פרופיל המשתמש הכולל מידע על המשתמש ועל הארגון ואין ולא צריכה להיות לך כל ציפייה לחסיונם ו/או פרטיותם.

האתר יכול על פי שיקול דעתו הבלעדי לעשות שימוש בתמונות של פרופיל המשתמש ו/או בלוגו הארגון  בעמוד הבית של האתר. כמו כן, בנוסף האתר רשאי לאפשר לצדדים שלישיים לצפות בפרופיל המשתמש שלך בכל אמצעי תקשורת אלקטרונית זאת בין אם מדובר במשתמשים רשומים של האתר ובין אם לאוהאתר לא יהיה אחראי לכל לנזק פגיעה עלבון או הפסד מכל מן וסוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או לארגון ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי אחר  עקב כך ולא תעמוד למשתמש ו/או לארגון ו/או למי מטעמם ו/או לכל צד שלישי אחר כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מן וסוג שהוא כלפי האתר בקשר להעברת מידע כאמור (בין במישרין ובין בעקיפין).

האתר מאפשר למשתמש אפשרות לשתף קישור מידע ו/או תוכן מהאתר לרשתות חברתיות ושירותי צד שלישי. יובהר ויודגש כי שיתוף כאמור נעשה על אחריות המשתמש בלבד אינו קשור לאתר וכפוף להסכמי ההתקשרות עימם בכלל זה תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. יובהר  כי הסכמי התקשרות אלה אינם מטעם האתר ומדיניות פרטיות זו אינה חלה על הפעילות ו/או השימוש ברשתות החברתיות., המשתמש נושא באחריות הבלעדית לקבלת תנאים הקבועים בהסכמי התקשרות אלה עם אותם צדדים שלישיים.

שימוש בעוגיות 

האתר עושה שימוש ב"עוגיות ("Cookies"), "הן מחרוזות של אותיות ומספרים, שנשמרות בזיכרון המחשב (או המכשיר), ומאפשרות שמירת מידע על המשתמש.
בין היתר הן מכילות מידע אודות הרגלי הגלישה של המשתמש, הדפים בהם ביקר ומשך השהייה בהם, דרכי הגישה לאתרים בהם גלש המשתמש, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, פרטי ספק האינטרנט של המשתמש, כתובת IP, מיקום גיאוגרפי ועוד. חלקן הכרחיות לצורך תפעול תקין של האתר, חלקן משמשות לצורכי בקרה הערכה וניתוח, וחלקן משמשות להתאמה אישית של תכנים שיווקיים ופרסומיים שיוצגו למשתמש.

חלק מה"עוגיות" יפוגו, כאשר המשתמש מסיים גלישה וסוגר את הדפדפן ואחרות ישמרו בזיכרון המחשב (או המכשיר) של המשתמש. כל משתמש יכול באמצעות שינוי הגדרות בדפדפן האינטרנט בו הוא משתמש לקבוע ולהגדיר, אילו סוגים של "Cookies" יופעלו במהלך השימוש שלו בדפדפן, למחוק, או להפסיק לחלוטין את השימוש בהן. יצויין כי לחסימה של כל "העוגיות" יכול ותהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש באתרים רבים לרבות באתר זה.   פרסומות של צד שלישי – ככל שתהיינה מודעות פירסום באתר, הרי שהן מגיעות ממחשביהם של הגופים המפרסמים את המודעות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות "עוגיות" ו"משואות רשת" או קבצים אחרים בעלי מזהה ייחודי, השתולים בדפי אינטרנט ומטרתם לסייע באיסוף מידע אודות נתוני הצפייה והשימוש באתרי האינטרנט (לרבות אתר זה). המידע הנאסף איננו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. שימוש זה על ידי אותם צדדים שלישיים כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של האתר. אם תרצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים המפרסמים, יהא עליך לבדוק זאת באופן עצמאי.

סוגי המידע הנאסף

במהלך השימוש באתר נאסף ונשמר מידע המתקבל מהמשתמש הקשור למשתמש ו/או לצד השלישי. בכלל זה מידע אודות השימוש כהגדרתו לעיל. בין המידע הנאסף באתר זה, ישירות או באמצעות גוף שלישי כמו: "עוגיות", נכלל (לרבות אך לא רק)  מידע ומידע אישי כהגדרתם לעיל, מידע שימושי, מידע המועבר בעת שימוש בשירות כמו שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת, מדינה, ארץ, ת.ד., עיר, וכל מידע נוסף שהמשתמש מזין בעת השימוש באתר לגבי המשתמש ו/או הארגון. וכן נאסף מידע על ביקורים, השימוש והפעילות באתר (למשל: מספר ביקורים, זמני ביקור, שירותים/מוצרים שנרכשו ו/או נצפו, מידע שנכלל במסרים הנשלחים לאתר באמצעות דואר אלקטרוני וכיוב') לרבות אך לא רק כתובת IP, דרך הגישה של המשתמש לאתר, מיקום הגאוגרפי וכיוב'.

בעת השימוש באתר, עשויים להופיע קישורים לעמודים חיצוניים, בדמות פרסומות, באנרים, לינקים וכיוב'. ככל שיתאפשר לך לעשות שימוש בקישור לאתרים או שירותים נוספים, אם תבחר לעשות בהם שימוש ומרגע שימוש זה, תהיה כפוף  לתנאי השימוש ולמדיניות הגנת הפרטיות של אותם צדדים שלישיים מומלץ לעיין ולקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו לפני תחילת השימוש בהם.

אלא אם צוין אחרת מפורשות, כל המידע הנדרש באתר הינו חובה, ואי מסירת המידע  גורם לכך שהאתר לא יוכל לספק את שירותיו. במקרים בהם האתר מציין במפורש כי המידע איננו חובה, המשתמש יהא רשאי שלא לספקו, ללא תוצאה על פעולת האתר ושירותיו. משתמש אשר אינו בטוח  לגבי איזה מידע הינו חובה, מוזמן ליצור קשר עם  האתר כמפורט מטה. כל שימוש ב"עוגיות"– או כל כלי מעקב אחר – ע"י האתר או  שירותים מצד שלישי באמצעות האתר, משמשים למטרת אספקת השירות הנדרש ע"י המשתמש. בנוסף, לכל שימוש אחר המתואר בתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ו/או במדיניות "העוגיות", באם קיימת.

המשתמשים אחראים לכל מידע שלהם ו/או של הארגון ו/או כל צד שלישי אחר שמתקבל ו/או מפורסם ו/או נמסר באמצעות אתר זה, ומאשרים, מצהירים ומתחייבים כי בידיהם הסכמה מפורשת מדעת של הארגון ו/או של כל צד השלישי האחר לספק את המידע לאתר.

הנך מסכים ומאשר כי האתר רשאי לאסוף ולהסתייע בשירות מעבד מידע ו/או כל צד שלישי אחר לשם איסוף, מידע וביצוע ניתוחים בקשר עם השימוש באתר (מכל מן וסוג שהוא בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) בכלל זה מידע אנונימי, מצרפי , סטטיסטי. יצויין כי לרוב המדובר באיסוף אוטומטי בשרתי האתר באמצעות קבצי "לוג".

הסכמה מפורשת ומדעת לשימוש במידע

ברירת המחדל בהרשמה לאתר הינה כי המשתמש מאשר קבלת מידע, עדכונים וכל דבר פרסומת כמשמעתם בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 באמצעות דוא"ל ו/או באמצעות כל פרט התקשרות שנמסר על ידי המשתמש לאתר בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) בעת ההרשמה לאתר ו/או בכל פניה של המשתמש לאתר (בין אם במסגרת האתר ובין אם מחוצה לה). המשתמש רשאי בכל עת לחזור בו מהסכמה זו ולהודיע לאתר על סירובו לקבל דברי פרסומת בהתאם להנחיות בדבר הפרסומת שנשלח אליה.

כל עוד לא נמסרה הודעת ביטול להסכמה לקבלת דברי פרסומת, רשאי האתר על פי חוק להשתמש בפרטי המשתמש, כפי שנרשמו באתר, ו/או להעביר פרטים של משתמשים לצדדים שלישיים על מנת לחשוף את המשתמשים הרשומים לעדכונים ו/או חומר שיווקי רלבנטי בכל אמצעי תקשורת ו/או מדיה.

הנך מסכים ומאשר כי בכל עת בו תמסור את פרטי ההתקשרות עימך בין באמצעות הזנתם לאתר ו/או בכל דרך אחרת (לרבות מספר טלפון)  יישמרו פרטים אלה במאגר הנתונים של האתר ויוכלו לשמש את האתר לכל צורך עתידי, לרבות בעת משלוח/פנייה פרסומית. האתר רשאי לעשות שימוש בפרטי המשתמשים לשליחת עלוני מידע שאינם מהווים פרסומת.

להסרה ממאגר כתובות הדואר אלקטרוני היה ואינך מעוניין לקבל התראות והודעות דואר אלקטרוני פרסומי לחץ כאן

משתמש המעוניין לבצע הסרה ומחיקה מלאה של כל פרטי המשתמש בפרופיל האישי, יפנה אלינו באמצעות info@happyco.co.il.
האתר אינו אחראי על כל מקרה בו ימחק מידע ו/או חשבון המשתמש כתוצאה מביצוע פעולה זו.   הנך מצהיר , מתחייב, מסכים ומאשר כי ידוע לך כי ייתכן ונשתמש במידע לאחד או יותר מהצרכים הבאים:

 • תפעולו התקין של האתר, ניהול האתר, לאפשר שימוש באתר על ידי המשתמשים, זיהוי חוזר במהלך כניסות ויציאות מהאתר (מקום בו נדרשת הרשמה ולחסוך מהמשתמש את הצורך לשוב ולהזין את פרטיו לשם השימוש באתר), ניתוח, התאמה, ושיפור האתר עבור המשתמשים (בכלל זה הוספה או הסרה של תכנים ו/או שירותים בחינת העדפות משתמשים וכיוב'), אספקה של שירותים שנרכשו  דרך האתר, פרסום תוכן ו/או מידע, משלוח חשבונות עסקה, תזכורות תשלום, הצהרות ואיסוף תשלומים וגביה, שליחת הודעות תפעוליות, מסחריות שאינן שיווקיות, משובים, עלוני מידע וכיוב'.
 • מסירת מידע (לרבות מידע אישי) ו/או חלק ממנו למפרסמים ו/או לנותני שירות ו/או לכל גוף מסחרי. יובהר כי האתר אינו אחראי ולא יישא בכל אחריות לתוכן של כל פרסום ו/או לכל שרות ו/או מוצר ו/או מידע שיינתן ו/או יפורסם על ידי צדדים שלישיים וכי האתר אינו נותן כל חוות דעת ואינו מעודד ו/או ממליץ ו/או מאשרת ו/או תומך ו/או בודק כל מידע ו/או תוכן ו/או אמיתות ו/או נכונות ו/או דיוק של כל מוצר ו/או שירות. יובהר בזאת כי הנתונים, פרטי התקשרות, החבילה וטיב השירות, מהימנותם, תקינותם, וכיוב' אינם  באחריות האתר והאתר אינו נושא בכל אחריות ואינו צד לכל התקשרות של מי מהמשתמשים ו/או הארגון עם צדדים שלישיים ובכלל זה אינו אחראי ולא יישא בכל אחריות מכל מן וסוג שהוא לרבות אך לא רק נזק כספי, גופני או נפשי שעשויי להיגרם למי מהמשתמשים ו/או הארגון ו/או כל צד שלישי אחר כתוצאה מהתקשרות עם ספקים ו/או צדדים שלישיים אחרים.
 • שליחת התראות בדואר אלקטרוני, שליחת הצעות שיווקיות למשתמש, שליחה של מסרים שיווקיים, בדואר וזאת במקרים שבהם הסכמת לכך ספציפית באמצעות דואר האלקטרוני, או באמצעות טכנולוגיות דומות.  (יובהר כי בפועל, בדרך כלל כמשתמש תבטא הסכמה מראש לשימוש האתר במידע האישי לצרכיי שיווק, או שאנחנו נספק לך את האפשרות לבחור שלא יעשה שימוש במידע האישי לצרכיי שיווק) כאשר אתה יכול ליידע אותנו בכל עת אם אתה כבר לא מעוניין במסרים שיווקיים);
 • טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידך או נוגעות אליך (בין במישרין ובין בעקיפין לרבות הארגון ו/או מכל צד שלישי אחר ) וקשורות לאתר זה לרבות אך לא רק יישוב מחלוקות, אכיפת תנאי שימוש,  ו/או על מנת לעמוד בהוראות כל דין החל ו/או בכל מקרה בו האתר מתבקש לעשות זאת על פי כל צו של רשות מוסמכת.
 • לשמור על האתר מאובטח ולמנוע הונאה.
 • ביצוע ניתוחים מגוונים בקשר עם המידע לרבות אך לא רק לצורך אגרגציה של המידע, פילוח שווקים ועריכת ניתוחים סטטיסטיים אספקה של מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים לצד שלישי.
 • בכל מקרה של רכישת מנוי, ו/או תשלום כלשהו לאתר מכל סיבה שהיא ו/או לכל צורך שהוא יכול ומידע יעבור לחברה המנפיקה את כרטיס האשראי ו/או כל גורם פיננסי אחר לשם לצורך השלמת תשלום העסקה.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי האתר ו/או מי מטעמו רשאי לעשות שימוש במידע האישי לצרכיי התקשרות ו/או משלוח הודעות ו/או עדכונים וזאת אף אם נמסרה הודעה לביטול ההסכמה לקבלת דברי פרסום ובלבד שלא יהיה בהודעות אלה כדי להוות פרסום.

יודגש כי האמור במדיניות פרטיות זו מתייחס אך ורק למידע הנאסף על ידי האתר ואין לאתר כל שליטה על כל מידע ו/או מדיניות הפרטיות של כל צד שלישי אחר. בשים לב לכך יתכן שחלק מהשירותים באתר, מנוהלים על-ידי צדדים שלישיים. שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם צדדים שלישיים, במהלך השימוש שלך בשירותים אלה יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים, או שייאסף לגביך מידע. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים ולא למדיניות הפרטיות של האתר לפיכך דע כי בכל מקרה בו תמסור מידע ו/או ייאסף כל מידע על ידי כל צד שלישי אחר (בין אם המדובר בשימוש באתר דנן ו/או כל אתר אינטרנט אחר) הינך כפוף למדיניות הפרטיות שלהם ומומלץ לעיין בה ולבחון אותה.

בסיס משפטי לעיבוד ושימוש במידע

האתר (ו/או מי מטעמו)  יכול  לעשות שימוש  ו/או לעבד מידע שנמסר על ידי המשתמש במידה ואחד מהבאים חל:

 • המשתמש נתן את הסכמתו באופן ספציפי למטרה אחת או יותר. הערה: תחת חקיקות מסוימות, יתכן והנהלת האתר רשאית לעבד מידע אישי עד אשר המשתמש מתנגד לעיבוד זה, ללא צורך בהסכמה או בסיס חוקי אחר.
 • כאשר אספקת המידע נדרשת לצורך קיום חוזה עם המשתמש ו/או לכל התחייבות קדם-חוזית קשורה.
 • העיבוד נדרש על מנת לעמוד בהתחייבויות חוקיות שהאתר כפוף להן.
 • העיבוד קשור במשימה המבוצעת לטובת הציבור או לביצוע של אחריות רשמית החלה על האתר.
 • העיבוד נדרש למטרות האינטרסים הלגיטימיים של האתר או גוף שלישי.

מידע נוסף לגבי מידע אישי

השירות אינו מכוון לילדים מתחת לגיל 18.  
הנך מצהיר, מאשר ומתחייב כי הנך בוגר בהתאם לחוק החל. אנשים שאינם בוגרים, אינם יכולים לעשות שימוש באתר זה.

האתר אינו אחראי על זכויות משתמש ו/או על פרטי המשתמש ו/או הנתונים אשר יוזנו בעת ההרשמה לאתר, אם משתמש נחשף לפרופיל אישי אשר אינו מאושר על ידו, רשאי המשתמש לפנות לצוות האתר בבקשה להסיר את פרופיל זה ואת פרטיו, צוות האתר יבצע אימות ובמקרה הצורך יבצע השהיה ו/או מחיקה מלאה של הפרופיל אם ותוכח בהליך האימות טענת המשתמש.

זכויות המשתמש

על פי הדין החל בישראל, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שנאסף עליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שנאסף לגביו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לאתר בבקשה לתקן את המידע או למוחקו בהתאם וכאמור להלן.

מידע נוסף על עיבוד ואיסוף המידע
העברת מידע לצדדים שלישיים

האתר רשאי להעביר מידע ו/או לאפשר גישה למידע לצד שלישי בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • לעובדי האתר, מנהלי האתר, ספקים, או קבלני המשנה ו/או כל צד שלישי אחר ככל שיידרש לצורך מתן השירותים המוצעים באתר ולצורך פעילויות התומכות במתן השירותים.
 • על מנת לשמור, להגן, לבסס, להפעיל, או להגן על נכסיו, קניינו, זכויותיו המשפטיות.
 • במקרה בו המשתמש יפר את תנאי השימוש ו/או יבצע מעשה בלתי חוקי ו/או הנחזה בלתי חוקי ו/או המנוגד לדין  ו/או ניסיון לבצע פעולות מסוג זה ו/או כאשר האתר יסבור כי יש להעביר מידע על מנת למנוע נזק חמור למשתמש ו/או כל צד שלישי אחר (לרבות נזקי גוף ורכוש) ו/או אם יתקבל אצל האתר צו שיפוטי מכל רשות מוסמכת המורה על מסירת המידע לצד שלישי כלשהו.
 • בכל מקרה שבו האתר ימכור, ימחה או יסב מי מנכסיו  ו/או זכויותיו (כולן או חלקן)  לצד שלישי, או אם הוא יירכש או יתמזג עם צד שלישי. במקרה בו של כניסה להליכי חדלות פרעון האתר יהא רשאי למכור, להסב או להעביר לצד שלישי כאמור, את כל המידע שנאסף על ידו בקשר למשתמשים (בין במישרין ובין בעקיפין לרבות אך לא רק מידע של הארגון ו/או כל צד שלישי אחר).
 • לצדדים שלישיים בלבד שמדובר במידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי האתר לא יחשוף ביודעין את פרטי זיהוי של המשתמש לצדדים שלישיים אלה ללא הסכמתו.
 • כאשר האתר סבור בתום לב כי עליו לעשות כן ו/או בכל מקרה המפורט בתנאי השימוש ו/או מדיניות פרטיות זו.
 • במקרה של בקשה מפורשת של המשתמש למסירת מידע.

כל שימוש במידע על המשתמש ו/או הארגון על ידי צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית. האתר  לא יישא בכל אחריות מכל מן וסוג שהוא בקשר לשימוש כאמור (בין במישרין ובין בעקיפין) על ידי כל צד שלישי.

פעולה משפטית 

האתר יכול  לעשות שימוש במידע (לרבות מידע אישי) של המשתמש (לרבות מידע של הארגון  ו/או כל צד שלישי אחר) על מנת להגן לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותיו המשפטיות בכלל זה שימוש במידע (לרבות המידע האישי) בכל מקרה של מחלוקת ו/או טענה ו/או דרישה ו/או הליך משפטי, או בהליכים הקודמים לפעולה משפטית לרבות אך לא רק הליכים משפטיים הנובעים משימוש לא תקין באתר או בשירותים הקשורים.

המשתמש מצהיר , מאשר ומתחייב  כי ידוע לו כי יתכן והאתר ידרש לחשוף את המידע (לרבות המידע האישי) לפי בקשת המדינה, הרשויות, גורמי אכיפה  ו/או על פי כל דין ו/או צו שיפוטי. ידוע לך והנך מצהיר  מתחייב ומאשר כי לאתר הזכות במקרה הצורך, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, להעביר מידע לרשויות החוק ו/או גורמי האכיפה מוסמכים בהתאם להוראות דין ו/או צו שיפוטי ו/או לצורכי חקירה ו/או בירורים בקשר עם חשדות לפעילות בלתי הולמת ו/או ראויה ו/או בלתי חוקית ו/או הפרת הוראות כל דין לרבות אך לא רק במקרים של חשד להונאה, הפרת זכויות קניין רוחני או כזו שיש בה כדי לחשוף את האתר ו/או את המשתמש לאחריות משפטית.

מידע נוסף לגבי המידע האישי של המשתמש  

בנוסף על המידע אשר במדיניות פרטיות זו, אתר זה עשוי לספק למשתמש מידע נוסף וקונטקסטואלי בנוגע לשירותים ספציפיים, או לאיסוף והעיבוד של המידע האישי עפ"י דרישה.

שינויים למדיניות פרטיות זו

האתר שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים במדיניות פרטיות זו, ואלה יכנסו לתוקף באופן מיידי. במידת האפשר וככל שיבוצעו שינויים מהותיים תימסר הודעה למשתמשים באתר ו/או במידה וישים מבחינה טכנית וחוקית, באמצעות הודעה למשתמש, באמצעות מידע ליצירת קשר המצוי בידי  האתר. מומלץ מאוד לבדוק עמוד זה לעיתים קרובות, תוך שימת לב לתאריך העדכון האחרון הרשום בסוף המסמך.

שימוש של המשתמש באתר לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת, מהווה הצהרה אישור והסכמה למדיניות הפרטיות המעודכנת. ככל שאינך מסכים למי מתנאיה עליך לחדול מלעשות כל שימוש באתר. האתר רשאי לדרוש אך אינו חייב לבקש הסכמה מחודשת למדיניות הפרטיות בכל מקרה של שינוי.

במידה והשינויים קשורים בפעילויות העיבוד המבוצעות על בסיס אישור המשתמש,  האתר ידאג לקבל את אישור מהמשתמשת באם הדבר נדרש.

פרטים ליצירת קשר

בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בקשה ו/או תלונה בנוגע למדיניות פרטיות זו נציגנו עומדים לרשותכם הנכם מוזמנים ליצור עימנו קשר באמצעות: info@happyco.co.il

הגבלת אחריות

שימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמש כי המידע (לרבות המידע האישי) שהועלה על ידי המשתמש יאוחסן בשרתי האתר למטרת השימוש באתר. תשומת ליבך כי התמסורת ו/או המידע אל האתר וממנו אינו חסוי. האחריות  לשמירה על סודיות המידע הינה של המשתמש בלבד.  בנוסף, בנסיבות מסוימות, צד שלישי אחר, עלול לקלוט או להתחבר לתמסורות ו/או לתקשורת פרטית, או שמשתמש אחר עשוי לעשות שימוש לרעה במידע. לפיכך, כאמור לעיל,  אין ביכולתנו להבטיח, ואל לך לצפות כי המידע האישי המזוהה שלך או התקשורת הפרטית שלך (ו/או של הארגון) תישאר תמיד פרטית. האתר ינקוט באמצעי זהירות מקובלים (ככל שניתן ובאופן סביר) על מנת לשמור על המידע אודות המשתמש (לרבות ארגון ו/או  צד שלישי אחר) אולם מאחר שהאתר מאפשר ביצוע פעולות ברשת האינטרנט, לא ניתן להבטיח הגנה מלאה על המידע אין האתר יכול להבטיח כי באפשרותו למנוע חדירות ו/או פריצה ו/או חשיפת המידע שנאגר ו/או כי מידע זה יגיע (לרבות פרטי המשתמשים ו/או הארגון) לצדדים שלישיים אשר ישיגו אותו שלא בהסכמת האתר. האתר לא ישא בכל אחריות במקרה של  חשיפת מידע ו/או שימוש לרעה על ידי צדדים שלישיים בלתי מורשים (בכלל זה לא יהיה אחראי בקשר למידע שנפרץ, או נגנב מן המערכת או מהתרשלות של החברה המאחסנת את האתר) ולמשתמש ו/או למי מטעמה ו/או לארגון ו/או לכל צד שלישי אחר אין ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בעניין זה ו/או כל עניין אחר הנובע ממנו (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) ופוטר בזאת את האתר מכל אחריות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכל פגיעה או נזק (בין ישיר ובין עקיף), כספי או אחר, שיגרם למשתמש ו/או לארגון ו/או לכל צד שלישי אחר כתוצאה מחשיפת המידע (כולו או חלקו) ללא קשר לאופן ו/או לצורה ו/או לסיבה שבגינה נחשף.

האתר אינו אחראי ואינו נותן כל מצג או התחייבות כי לא תהיינה שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע (בכלל זה המידע האישי אודות המשתמש ו/או הארגון ו/או כל צד שלישי) אחר וכי אלה יפעלו ללא הפרעה, כי תקלות בהם יתוקנו, וכי הם יהיו ללא, באגים, וירוסים, בעיית חומרה, תוכנות עוינות ו/או זדוניות שאף עשויות לגרום נזק וכיוצא באלה האתר לא יישא באחריות לכל נזק ו/או הפסד העשוי להתרחש בשל נסיבות שאינן בשליטתו, לרבות שיבוש או תקלה טכנית (לרבות בעיות בתוכנה או בקוד האתר) ו/או לאובדן מידע שיישמר באתר, וכן, לשום נזק שיכול להיגרם מהפסקת הפעלת האתר (בין באופן זמני ובין באופן קבוע).

האתר מבצע מאמצים סבירים לאבטח את המידע העובר ו/או המתקבל אצלו, אולם מוצהר ומוסכם על ידך כי האתר אינו יכול לאבטח את מערכות המידע אבטחה מושלמת מפני שימוש אסור ו/או חדירות בלתי מורשות ולא יישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על-ידי המשתמש (בין אם מדובר במידע על המשתמש ו/או הארגון ו/או כל צד שלישי אחר).

האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא (ישיר או עקיף) בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע (לרבות המידע האישי) על המשתמש ו/או הארגון ו/או כל צד שלישי אחר). לרבות אך לא רק חשיפת פרטי מידע אישי בשל שגיאות, גישה ללא הרשאה של צדדים שלישיים ו/או של כל גורם אחר שאינו בשליטתו. ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, האתר לא יישא  בכל אחריות  מעבר להגנה אליה הוא מחויב על פי הסכם זה (בכפוף לדין הישראלי) ומעבר להגנה סבירה בנסיבות העניין.   ייתכן כי האתר יעשה שימוש בשירותים של צדדים שלישים לצרכיי פרסום ו/או שיווק אשר יציגו מודעות מטעם האתר ברחבי רשת האינטרנט. אלה יכולים לאסוף מידע על ביקורים של מי מהמשתמשים באתר  ו/או להשתמש במידע שנאסף על מנת לפרסם ו/או לשווק מוצרים של צדדים שלישיים אחרים. האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק מכל מן וסוג שהוא (ישיר או עקיף) בקשר עם שימוש של צדדים שלישיים במידע זה.

החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק לשם השלמת עסקה. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המשתמש לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. החברה תהא רשאית להשתמש במידע אישי של משתמש לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ארגון ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות. על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש באתר לצד ג' במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או המשתמש עשה ו/או עושה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי ו/או במקרה של מחלוקת או הליכים משפטיים. המידע שנאסף אודות משתמשי האתר יישמר במאגרי המידע של החברה. ככל ויתרחשו מקרים ו/או אירועים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמה ו/או אם מידע זה יאבד ו/או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה. החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר ואת דרכי התקשורת בו. על אף זאת, אין החברה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט וזו לא תהיה אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה ו/או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם (ככל שנגרם) בשל השימוש באתר ו/או בתוכן המוצג בו ו/או בשירותים הנלווים לו על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו.